top of page
logo bez pozadí.png
Obchodní podmínky

Pokud vás moje nabídka oslovila a rozhodli jste se objednat si nekterou z mých služeb,

přijměte moje přátelské doporučení pročíst si pořádně následující obchodní podmínky,

k jejichž plnění se vy i já zavazujeme v okamžiku, kdy uskutečníte vaši závaznou objednávku.

V té totiž právě najdete povinné zaškrtávací políčko

"Seznámil/a jsem se a souhlasím s obchodními podmínkami".

Základní údaje o mně

Mgr. Jessica Kuželová

IČO: 08051348

Sídlo firmy: Zelný trh 1514, 68601 Uherské Hradiště

Doručovací adresa: Sloupského 55, 68601 Uherské Hradiště

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.

 

Nejsem plátcem DPH.

 

 

Kontakt:

e-mail: espanolconjessi@gmail.com

telefon: +420 739 424 923

V následujícím textu vystupuji jako "Prodávající".

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího,

kterým je Mgr. Jessica Kuželová, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků

komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.espanol-con-jessi.com

nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka)

a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou

a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy

na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej

produktů a služeb prodávajícího na webové stránce www.espanol-con-jessi.com.

2. Objednávka

2.1

Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služeb.

Nejsem plátce DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu,

kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2

Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně,

možnostech platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

2.3

Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby

(nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím

vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi

souhlasí. Podmínkou platné objednávky výuky jazyka je dodání fakturačních údajů

(adresa kupujícího a počet smluvených lekcí jazyka) prodávajícímu.

2.4

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu

objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat

a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen

v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího

úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7

Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník

se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu

je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity jazykových lekcí, o čemž bude

zákazník předem informován.

3. Cena, daňový doklad

3.1

Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.

Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2

Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu,

kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení

produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

4. Cena, daňový doklad

4.1

Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet 211161058 / 0600.

4.2

Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky tedy není možná.

4.3

Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury),

není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu

je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Způsob dodání

5.1

Přístupové heslo do online kurzu bude dodáno do 3 pracovních dnů poté, kdy bude

platba připsána na účet. Po dodání přístupového hesla si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost

a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, provedu nápravu.

5.2

Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme a který je následně

uveden ve faktuře. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.3

Skupinový kurz, individuální lekce či párové jazykové lekce proběhnou v termínu, který je uveden v

přihlášce nebo ve faktuře. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován

a bude mu nabídnuta některá z náhradních variant a termínů výuky, nebo vrácení peněz.

6. Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1

Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro

osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským

jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných

k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online i osobní kurzy)

včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření,

kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu

práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy.

Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby, a to bez udání důvodu

a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

 • Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení

     od smlouvy.

 • Odstoupit lze jednoduše vyplněním formuláře o odstoupení od smlouvy, který naleznete zde a jeho zaslánív elektronické formě na adresu espanolconjessi@gmail.com spolu s přiložením daňového dokladu (faktury) o zaplacení.

 • Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě online kurzu znemožnit přístup do členské sekce), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem.

Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dní po době splatnosti

 • zákazníhovo nerespektování pravidel výuky

 • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.2. VOP)

8. Pravidla výuky

8.1

Platnost předplacených lekcí:

Individuální lekce​

 • Lekce je možné uplatnit v období uvedeném na faktuře, která je vystavena před zahájením daného období.

Lekce ve dvojici

 • Lekce je možné uplatnit v období uvedeném na faktuře, která je vystavena před zahájením daného období.

Skupinový kurz

 • Lekce proběhnou pravidelně v období, které je jasně stanoveno ještě před zahájením kurzu.

⚠️V případě nutnosti zrušení prezenční výuky v souladu s vládními opatřeními​

 • I v takovém případě je nutné předplacené individuální, párové lekce a skupinové kurzy vyčerpat v období

uvedeném na faktuře či v popisu skupinového kurzu, a to v podobě synchronní (videohovor) nebo asynchronní (zadávání úkolů do Google Classroom a následné poskytnutí zpětné vazby) online lekce, vždy dle vzájemné dohody.

V opačném případě lekce bohužel propadnou. Samozřejmě je zde možnost odstoupení od smlouvy (VOP 7.1).

8.2

Rušení lekcí:

Individuální lekce​

 • Je nutné pro dané předplacené období uvedené na faktuře zvolit jednu z forem náhrady zrušených lekcí (VOP 8.3),

v opačném případě lekce bohužel propadnou.

Lekce ce dvojici

 • Je nutné pro dané předplacené období uvedené na faktuře zvolit jednu z forem náhrady zrušených lekcí (VOP 8.3),

v opačném případě lekce bohužel propadnou.

 • Uskuteční-li se lekce pouze pro jednoho z dvojice, druhému tato lekce bohužel propadne.

Skupinový kurz

 • Nezúčastní-li se student některé z lekcí skupinového kurzu, bude mít po této lekci probranou látku k dispozici ve virtuální učebně.

8.3

Možnosti náhrady zrušených lekcí:

Lekce zrušené ze strany zákazníka

 • Synchronní online lekce formou videohovoru​.

 • Asynchronní online lekce formou virtuální učebny Google Classroom.

 • Přeložení lekce na jiný termín v daném týdnu nebo v rámci daného předplaceného období uvedeného na faktuře.

Lekce zrušené ze strany lektorky

 • Individuální lekce​

  • zruším-li v daném týdnu lekci já, je na studentovi, zda zvolí jednu z možností náhrady, nebo posune platnost předplatného o jeden týden

 • Lekce ve dvojici

  • zruším-li v daném týdnu lekci já, je na studentovi, zda zvolí jednu z možností náhrady, nebo posune platnost předplatného o jeden týden​

 • Skupinový kurz

  • budu-li nucena v některém z předem stanovených termínů lekcí skupinového kurzu zrušit, bude tato lekce studentům řádně nahrazena v termínu, na kterém se shodne většinové množství studentů kurzu

Samozřejmě je zde možnost odstoupení od smlouvy (VOP 7.1).​

9. Odpovědnost

Za obsah webu: Veškeré texty na webu www.espanol-con-jessi.com jsou duševním vlastnictvím

Jessicy Kuželové. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno. Webové stránky

mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10. Ochrana osobních údajů

10.1

Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních

a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna

proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity

k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů,

identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

10.2

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením

proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

10.3

Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás

zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace,

na požádání budou opraveny.

10.4

Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které

o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako

takovými budou s nimi nakládat.

10.5

Přesné znění ochrany osobních údajů najdete níže na této stránce.

11. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14.7.2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím

webové stránky www.espanol-con-jessi.com, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních

podmínek je dostupná na webových stránkách www.espanol-con-jessi.com/obchodni-podminky a je

označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Ochrana osobních údajů

Jste-li mým zákazníkem, odběratelem newsletteru či návštěvníkem webu, poskytujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Z toho důvodu vám vřele doporučujiseznámit se s ochranou

osobních údajů, zásadami a právy, která vyplývají z GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem vašich údajů je Mgr. Jessica Kuželová, IČO: 08051348, sídlem Zelný trh 1514, 68601 Uherské Hradiště.

Jsem správcem vašich osobních údajů, což znamená, že určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a jak vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na mou e-mailovou adresu espanolconjessi@gmail.com.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi vy sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy

 • vedení účetnictví (vystavování faktur)

 • email marketing – zasílání newsletterů

bottom of page